Posts filed under: ‘התיק סגור הילדה כלואה 12 חודשים בערד‘
מכתבים למתי רוז וזיווה דיאמנט

 

דף

דף

בקשה נוספת לפגישה עם לירון

דף:


2 תגובות 3 בינואר 2009

חברי קיבוץ

תקנות שירות התעסוקה (פטור חברי קיבוץ מזיקה ללשכת שירות התעסוקה), תשכ"ג – 1963 1 (תיקון תשמ"ג)

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32(ב) ו89- לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט1959-, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג)
בתקנות אלה –
"חבר קיבוץ" – לרבות מי שמקום מגוריו בקיבוץ וכל כלכלתו על הקיבוץ והוא כפוף לסידור העבודה של הקיבוץ;
"מפעל של קיבוץ" – מפעל שהוא בבעלות של קיבוץ, של תאגיד שהקיבוץ חבר בו או שותף בו או בבעלות מועצה אזורית שבתחומה נמצא הקיבוץ;
"מועצה אזורית" – כמשמעותה בצו המועצות המקומיות (מועצה אזוריות), תשי"ח1958-.
2. פטור מזיקה ללשכת תעסוקה (תיקון: תשמ"ג)
הוראות סעיף 32 (א) לחוק לא יחולו על עובד שהוא –
(1) חבר קיבוץ שנתקבל לעבודה במפעל של קיבוץ.
(2) (בוטלה)

34 תגובות 3 בינואר 2009

עמודים

קטגוריות

קישורים

כלים

לוח שנה

אוגוסט 2020
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Posts by Month

Posts by Category